© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Pool and Group Trainings

MultiWellness Club For those who want to use multi-opportunities, we offer the Pool and Group package.

The Pool and Group package is designed for those who want to take advantage of the pool and group training opportunities. With the PoolandGroup package you can use the following services of the club: indoor pool, group trainings.

Includes:

12-month package / 1-month free suspension, 2-month paid suspension, 5 guests, 1 individual training, paid name change option. 6-month package - 2-month paid suspension,   3 guests,   1 individual training, paid name change option.

Operating hours: 07:00-23:00, 07:00-17:00