© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Arthur Harutyunyan

Personal trainer Premium

    Education:Department of Kinesiology, Cherepovets State UniversityCertification, QualificationQualification of a professional coachBodybuilding RA winnerMultiple winner of international tournaments and winner