© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Kids Fitness

MultiWellness Club For those who want to use multi-opportunities, we offer the kids Fitness package.

With the kids Fitness package, children can use the following services of the club: indoor pool, group trainings, playground.

Includes: 12-month package / 1-month free suspension, 2-month paid suspension,  paid name change option.

6-month package / 2 month paid suspension, ,paid  name change option.

Time/ 07:00-23:00, 07:00-17:00: