© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Pool and Spa

For those who want to use multi-possibilities, we offer the Pool and Spa package. Pool and Spa package is for all those who want to use the facilities of the Spa and the pool. With the #PoolandSpa package you can use the following services of the club: indoor pool, spa.

Includes:

12-month package / 1-month free suspension, 2-month paid suspension, 5 guests, 1 individual training, paid name change option.

6-month package / 2 month paid suspension, 3 guests, 1 individual training, paid name change option.

Operating hours: 07:00-23:00, 07:00-17:00