© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Fitness package

For those who want to use multi-opportunities, we offer Full package.

With the Full package you can use the following services with the club: gym, outdoor pool, indoor pool, spa area, group trainings.

Includes:

12-month package /  1-month free suspension, 2-month paid suspension, 5 guests, 1 free individual training, fitness testing,paid name change option.

6-month package / 2-month paid suspension, 3 guests, 1 free  individual training, fitness testing, paid name change option                                                                                        

Operaiting hours07:00-23:00, 07:00-17:00