© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Current
packages

Evening package "After Sun"
1 /
Evening package "After Sun"

This is a truly unprecedented offer for all those who can train only in the late evening.

KIDS All INCLUSIVE
2 /
KIDS All INCLUSIVE

With the "All Inclusive" children's package, children can use the following services of the club: gym, indoor pool, outdoor pool, group exercises.

LADY ZONE
3 /
LADY ZONE

With the "Lady Zone" package, women can relax in a special gym.

ALL INCLUSIVE
4 /
ALL INCLUSIVE

For those who want to take advantage of Multi Wellness Club, we offer the "All Inclusive" package.

Kids Fitness
6 /
Kids Fitness

MultiWellness Club For those who want to use multi-opportunities, we offer the kids Fitness package

Pool and Spa
7 /
Pool and Spa

For those who want to use multi-possibilities, we offer the Pool and Spa package. Pool and Spa package is for all those who want to use the facilities of the Spa and the pool.

Fitness package
8 /
Fitness package

For those who want to use multi-opportunities, we offer Full package

Welcome with the sun
9 /
Welcome with the sun

Exercise with Ar, come from 7 in the morning until 11:00 and be charged with positive energy for the whole working day.

Fitness + SPA
10 /
Fitness + SPA

For those who want to use multi-opportunities, we offer: #Fitness+SPA package

VIP Package
11 /
VIP Package

For those who want to use multi opportunities, we offer the VIP package