© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

KIDS All INCLUSIVE

For those who want to use MULTI WELLNESS opportunities, we offer:   KIDS  ALL INCLUSIVE  package. With the KIDS ALL INCLUSIVE package you can use the following services of the club: gym, indoor pool, outdoor pool, group training.

Includes:

12-month package / 1-month free suspension, 2-month paid suspension, 5 guests, 1 free individual training, paid name change option.

 6-month package / 2 month paid suspension,3 guests, 1 individual training.

Operaiting hours:07:00-23:00     07:00-17:00