© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

LADY ZONE

For those who want to use Multi Wellness  opportunities, we offer: LADY ZONE  package ONLY FOR WOMAN

With the  LADY ZONE   package you can use the following services of the club: Ladies zone  gim  is available only for momen,  

Includes:

12-month package / 1-month free suspension, 2-month paid suspension, 5 guests, 1 free individual training, fitness testing, paid name change option.

6-month package / 2 month paid suspension,5 quest, 1free individual training, paid name change option 

Operating hours:07:00-23:00   07:00-17:00