© Multi Wellness Center
Contacts
  • Office (+374) 11 880 880
  • Mon Tue Wed Thu Fri (07: 00-23: 00)
    Sat Sun (08: 00-22: 00)
Write a email
Email us
Անունը նշված չէ
Էլ. հասցեն նշված չէԷլ հասցեի սխալ ֆորմատ
Թեման նշված չէ
Confirm that you are not a robot
Contacts

Welcome with the sun

YOU HAVE ONLY MORNING, BUT YOU WANT TO TRAIN FULLY… VERY COMFORTABLE OFFER FOR EARLY WAKERS. For those who want to use Multi Wellness opportunities, we offer the "With AR" package. With the "With AR" package you can use the following services of the club: gym, indoor pool, group exercises. Inclusions: 12-month package - 1 month free freeze, 2 months paid freeze, 5: guest, 1 free individual training, fitness testing, paid renaming possibility, : 6-month package - 2 months paid freeze, 3: guest, 1 free individual training, fitness testing, possibility of paid renaming The working hours are: 07: 00-11: 00